نگفتمت

نگفتم ت

مرو آن جا

مرو آن جا، که آشنات منم

که آشنات منم

آشنات منم

/ 8 نظر / 8 بازدید
بی رنگ

نگفتمت که بدان سوی دام در دامست

فلک آواره به هر سو کندم.

...دان که راه خانه كجاست

زهرا

اهل نظر معامله با آشنا کنند...

سایه

افسوس که بر گنج شما ، پرده شمائید...

علی شیروی

...

زهرا

کاش می نوشتین

سایه

بهار آمد و باز هم ننوشتید....