فَالهمَها فُجورها و تَقوا ها ... قد اَفلح من زکيّها ... و قد خاب من دسّیها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 8 نظر / 9 بازدید
طرقه

همان دل شکسته است که اين چنين مجنونمان می کند عطار...پس بنواز...بنواز...ميل بر زياده نويسی نيست!نه؟!

پریا کشفی

دروود...اما ای کاش معنی آيه ها را هم می نوشتيد....من هنوز هم دوست دارم قران را به زبان مادری ام بخوانم...اينطور احساس نزديکی بيشتری می کنم...

...

چند روز بود که این آیه می آمد و می آمد و برای چندین و چند بار می بارید میان این شبها....فالهمها فجورها و تقوئها....فالهمها فجورها و تقوئها....شادم عجیب از اين پياله ها که تو نوش می کنی...

میلاد

بابا تو محشري!!!!!

میلاد

هر کسی از ظن خود شد يار من از درونم من نجست اسرار من!

وي

خوش به حال اوني كه تو مالشي ...

مهنو

خوشم آمد..جدید...پر درد...نه شاد...نه بسیار غمن انگیز