قلنا اهبطوا فی الارض ...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مست عاشقی دیگر در فغان نمی بینم

نغمه های شور انگیز زان رمیده هوشان کو

دردهای او از جنس این رنجهای پسا مدرن نیستند مهتاب درد های او از جنس قدمت اصیل تازیانه اند ... حالا هیچ سنگی شنوای دردهای نگفته یا نگفتنی اش نیست ؛ سنگ ، که بنشیند و بشنود نه حتی  آدم که بفهمد و کلمه بگوید و بخندد یا اشک بریزد یا کاری کند .. چه آنها که دورادور دست تکان می دهند و چه اینها که گاه وقیحانه تا یک وجبی صورتش پیش می آیند و احساس نزدیکی می کنند. این لبخند اجتماعی خوش مشرب انگ ناجوریست که روی صورت مچاله شده اش تلنبار شده است حالا که دیگر این مردم حتی به الفبای او حرف نمی زنند و  دردهای او در زبان این مردم معنی نمیشود همانطور که سکوتهای سنگینش. کف قهقاه شناور این مردم همانقدر از حقیقت دریا دور است که ابتذال اشکهایشان از حزن آه آنکه انسان است

حالا خوب می دانست بعضی زخمها را نمی شود نشان هر کس داد مهتاب بعضی دردها را نمی شود حتی خم به ابرو آورد .. اینجا حتی نمی شود آرزوی مرگ کرد...دریغ ! در الفبای این مردم حتی مرگ معنای منحرفی داشت .. .. برای اینها مردن به مثابه منتفی شدن است و مرگ ضایعه ای ظالمانه که در کابوسی از تابوت و قبر و کافور پیچیده شده  و حالا مدتها بود همه این آدمها عجیب بوی کافور گرفته بودند انگاری... او که اینطور به مشامش می رسید ... چشمها آنقدر مفهوم زننده ای دارند که حتی آدم نمی تواند تلفظشان کند و بگذرد زبان اینها از جنس آنچه بگوید نیست.... مهتاب .. تا کی باید لبخند بزد ....

 

چون سنگها صدای مرا گوش می کنی

سنگی و نا شنیده فراموش می کنی

 

/ 10 نظر / 4 بازدید
رندپارسا

من عاقبت از اينجا خواهم رفت/ پروانه ای که با شب ميرفت/ اين فال را برای دلم ديد/ ديريست چمدانم را از بال پروانه پر کرده ام، اما/ مهلت نميدهند که در شرم صبح پر بگشايم/ من عاقبت از اينجا خواهم رفت... حق يارت!

ترانه مجهول !!

..ديگر مانده ديگر پوسيده ديگر آرواره هايمان هم عادت کرده .. ديگر تمام چروک های صورتمان هم در امتداد همين لبخند دردآلوده ثابت شده .. ببين .. سرت را جلو بياور .. ببين از اين بالا تمام آدمها يک نقطه می شوند معلوم نيست چه کسی چه پوشيده چه کسی عريان مانده چه کسی می خندد چه کسی گريه می کند .. ببين به جز اين نقطه های سياه سياه هيچ چيز از اين آدمها پيدا نيست نه صورتهای خسته شان و شادی های کوتاهشان .. و تو اينجايی اين بالا همينجا که همه چيز شبيه نقطه است .. آنها هرچه هم سر بالا کنند نمی بينندت و قشنگتر بگويم .. نمی بينندش .. اصلا می دانی آدم دست خودش هست می تواند بعضی چشم هايش را ببندد بعضی های ديگر را باز باز کند .. ابراهيمی قشنگ می گويد اگر درست خاطرم باشد اينها که می ايند نزديک می شوند شما را به تو و تو را به هيچ بدل می کنند تلقين کننده های صميميت هستند .. نيستيم .. ما با اينها صميمی نيستيم پس انتظار نداشته باز همه چشمهايشان را باز کنند آن لبخند های چرک مرده را بردارند مهربانانه ببينند که مرگ می تواند آنقدر لطيف باشد که انگار تازه برق يک نگاه عاشقت کرده باشد .. انتظار نداشته باش ..(!)

ترانه مجهول !!

ما با آنها ما با اينها ما با هم بی هم من با شما ٬ شما با من .. هيچ کداممان صميمی نيستيم مگر همه مان آن تار ظريف سبزرنگ را با او حفظش کرده باشيم نقطه مشترکماا هم اوست ..اگر داشتيمش که حرفی نيست نداشتيمش مطمئن باش که .......(!)

شملک

بيا قدم در راه بی برگشت بگذاريم،ببينيم آسمان «هر کجا» آيا همين رنگ است؟

mohsen

سلام و ايول ما را پذيرا باشيد...خيلی خوب نوشته‌ای... وقتی فکر می‌کنم چطور ممکن است نوشتن اينها...هيچ..بی‌خيال...پر باشی هميشه از آيات...

دانیال ...

جان بر لب آمده .... جان بر لب آمده ... جان بر لب آمده ...............

حميد

گفتم: «نمی‌بينم نشاط عيش در کس ... نه درمان دلی، نه درد دينی ...» / ‌گفت: «مروت گر چه نامی بی‌نشان است ... نيازی عرضه کن بر نازنينی ....»

...

درد های او از جنس قدمت اصیل تازیانه اند ...