هوا

مرا هوای وصال تو زنده می دارد... اکفنی ، لطفا!

فرو می روم؛خیالت به آب می ماند ، شمس هم که باشم در آن گذارهرچه ذکر از خاطرم می پرد، و الله بصیر باالعباد. 

/ 5 نظر / 20 بازدید
سایه

یکم: اللهم اکفنا... آمین دوم: بابت راهنمایی برای رسیدن به آرشیو تشکر.

بانو

مثل این است نوشته تان: "قول بده که خواهی آمد اما هرگز نیا! اگر بیایی همه چیز خراب میشود دیگر نمیتوانم اینگونه با اشتیاق به دریا و جاده خیره شوم من خو کرده ام به این انتظار به این پرسه زدن ها در اسکله و ایستگاه اگر بیایی من چشم به راه چه کسی بمانم؟"

بی‌رنگ

این "و الله بصیر بالعباد" عجیب توی سرم پیچیده! از آن روز که اینجا خواندمش توی سرم پژواک میکند مدام.

ر ا ی ع ت ب

ز دست بنده چه خیزد ... خدا نگه دارد ...

ر ا ی ع ت ب

هوای حوا ...