سلام

به نام خدای سحر

ها علی بشر فکيف بشر....

کيست اينکه اسب تيزپای عقل
در حريم او قدم نميزند
اينکه در حضور آسمانيش
عشق بی اجازه دم نميزند ....
چی بگم ...
گفتن تبريک بگو ..
خنده داره يه آدم بند انگشتی اندازه من بخواد تولد يه آدمی را تبريک بگه که وقتی نگاش ميکنه سرش گيج ميره ...
المسمی بحیدر الکرار
ها علی علی حذار حذار
هر طرف میکند نگه ،جمعی
رو بپوشند از خجالت کار


مهربا ن باغبان سبز انگشت ...
داغ عشقم به خاک سینه بکار

باز هم دل نمی کنم از تو
لیک بسیار می شود تکرار
باک عاشق ندارد از تکرار
من تو را عاشقم هزاران بار
التماس دعا

/ 1 نظر / 2 بازدید
پاييزه

وبلاگ شمه فوق العاده است .کاش مي نوشتيد مرجعتون کدوم کتابه .